Tanker Brewery OÜ kuulub kontserni Royal Unibrew A/S, aadressiga Faxe Allé 1, 4640 Faxe, Taani (edaspidi „kontsern“).

Privaatsuspõhimõtted

Kasutades käesolevates privaatsuspõhimõtetes sõna „meie“ või „me“, peame silmas vastavat kontserni ettevõtet, mis vastutab teie andmete töötlemise eest. Kõigi Royal Unibrew kontserni ettevõtete ja asukohtade loetelu leiate siit: https://www.royalunibrew.com/about-us/company-structure. Käesolevaid privaatsuspõhimõtteid kohaldatakse kõigi kontserni ettevõtete suhtes.

Teie isikuandmete vastutav töötleja on see kontserni Royal Unibrew ettevõte, kellega te suhtlete. Kui te ei ole kindel, millise ettevõttega te suhtlete, saate meiega ühendust võtta aadressil GDPR@Royalunibrew.com.

Käesolevates privaatsuspõhimõtetes selgitatakse, kuidas me teie andmeid töötleme.

Privaatsuspõhimõtted kehtivad igaühe suhtes, kes ostab meilt tooteid või teenuseid, on meie tarnija või äripartner, mõne meie füüsilise aadressi külastaja, tööotsija, osaleb mõnel meie üritusel või konkursil või suhtleb meiega muul viisil, näiteks kasutades mõnda meie veebisaiti või suheldes meiega sotsiaalmeedia või mõne muu platvormi kaudu.

Kuidas me teie isikuandmeid töötleme
Teie andmete töötlemine sõltub meiega suhtlemise olukorrast.

Allpool esitatakse rohkem teavet selle kohta, kuidas me teie andmeid töötleme. Täpsustatakse, kellega andmed on seotud, milliseid andmeid me töötleme, milline on töötlemise õiguslik alus ja kui kaua me andmeid säilitame.

Käesolevatest privaatsuspõhimõtetest saate lähemalt lugeda ka selle kohta, kellega me võime andmeid jagada.

Pange tähele, et me võime töödelda andmeid mitmel eri eesmärgil, kui suhtlete meiega mitmel viisil, näiteks olete nii meie klient kui külastate üht meie füüsilist tegevuskohta.

Kui võtate meiega ühendust, sealhulgas esitate kaebuse
Teie isikuandmete vastutav töötleja on see kontserni Royal Unibrew ettevõte, kellega te suhtlete. Kui te ei ole kindel, millise ettevõttega te suhtlete, saate meiega ühendust võtta aadressil GDPR@Royalunibrew.com.

Kui võtate meiega ühendust tarbijana või esitate kaebuse mõne meie toote või meiega saadud kogemuse kohta, on teie andmete töötlemise eesmärk teie päringu töötlemine ja tagamine, et saate meilt vastuse.

Meie õiguslik alus teie andmete töötlemiseks eespool nimetatud olukordades on meie õigustatud huvi teie päringu töötlemiseks ja selle tagamiseks, et kõiki kaebusi, sealhulgas kaebusi meie toodete kohta, uuritakse ja käsitletakse, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Me ei küsi andmeid, mis kuuluvad isikuandmete eriliiki, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõige 1, sealhulgas terviseandmeid, teavet usuliste veendumuste või ametiühingusse kuulumise kohta. Kui te siiski edastate meile sellist teavet, eeldame, et olete andnud selgesõnalise nõusoleku töötlemiseks ja seega töötleme selliseid andmeid teie nõusoleku alusel, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a ja artikli 9 lõike 2 punkt a.

Milliseid andmeid me töötleme

Me võime töödelda järgmisi andmeid teie kui tarbija või kaebuse esitaja kohta:
– kontaktandmed: nt nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sihtnumber, kliendinumber, initsiaalid;
– tööga seotud teave: nt ametinimetus, ametikoht, töökoht;
– muu teave, mille te meile ise esitate, kui meiega ühendust võtate;
– isikuandmete eriliigid, nt andmed teie tervise, usutunnistuse või ametiühingusse kuulumise kohta, kui olete need esitanud seoses meile esitatud päringuga.

Teie andmete säilitamine

Me ei säilita andmeid kauem, kui on vajalik eesmärgi täitmiseks. Ajavahemik, mille jooksul me teie andmeid säilitame, määratakse kindlaks sõltuvalt andmete esitamise konkreetsest olukorrast. Kustutame teie andmed niipea, kui teie juhtum on menetletud, välja arvatud juhul, kui meil on vaja dokumenteerida kirjavahetus/kaebus pikemaks ajaks.

Kui olete tarnija või äripartner

Kui olete tarnija või äripartner, töötleme teie andmeid selleks, et saaksime hallata käimasolevat äri- või koostöösuhet, sealhulgas lepinguid, ja tagada teiega tõhusa suhtlemise.

Kui olete otsene lepingupool (nt kui olete füüsilisest isikust ettevõtja), on meie õiguslik alus teie andmete töötlemiseks teie kui tarnija või partneriga sõlmitud lepingu täitmine, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Muudel juhtudel töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel, et kaitsta meie õigusi ja kohustusi, mis tulenevad lepingutest jne, mille oleme sõlminud ettevõttega, kus te töötate, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Lisaks töötleme teie andmeid selleks, et:
– tagada kvaliteet ja kontrollida meie tarneahelat, sealhulgas tagada põhiõiguste austamine ja võitlus kuritegevusega;
– teha siseanalüüse ja koostada aruandeid ning koolitada meie töötajaid ja konsultante.

Meie õiguslik alus teie andmete töötlemiseks eespool nimetatud eesmärkidel on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Sellega seoses dokumenteerime eesmärkide täitmiseks teiega peetud kirjavahetuse.

Milliseid andmeid me töötleme

Võime teie kui tarnija või partneri kohta töödelda järgmist teavet:
– kontaktandmed: nt nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sihtnumber, kliendinumber, initsiaalid;
– tööga seotud teave: nt ametinimetus, ametikoht, töökoht;
– finantsteave, näiteks maksetingimused, pangakonto andmed ja krediidivõimelisus;
– IT-ga seotud teave, näiteks kasutajatunnus, sisselogimisandmed ning andmed ja logid meie veebisaitide kasutamise kohta.

Teie andmete säilitamine

Säilitame teie andmeid nii kaua, kui kestab meie ärisuhe, ja teatava aja jooksul pärast ärisuhte lõppu, et järgida kehtivaid õigusakte, sealhulgas raamatupidamisarvestust käsitlevaid õigusakte neis riikides, kus me tegutseme. Andmeid võidakse siiski töödelda ja säilitada kauem, kui need on anonüümitud kujul.

Kui olete klient või potentsiaalne klient

Kui olete klient või potentsiaalne klient (tarbija või ettevõte), sealhulgas kui teete oste meie veebipoodides, on teie andmete töötlemise eesmärk teiega sõlmitud lepingute täitmine, sealhulgas tellimuse täitmine ja sellega seotud teenuste (nt kohaletoimetamine) osutamine, ning tellimuse tühistamine.

Kui olete otsene lepingupool (nt kui olete füüsilisest isikust ettevõtja), on meie õiguslik alus teie andmete töötlemiseks teie kui kliendi või potentsiaalse kliendiga lepingu sõlmimine või täitmine, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.

Muudel juhtudel töötleme teie isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel, et kaitsta meie õigusi ja kohustusi, mis tulenevad lepingutest jne, mis oleme sõlminud ettevõttega, kus te töötate, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Lisaks töötleme teie andmeid seoses järgmisega:
– klienditugi ja üldine suhtlus;
– meie toodete ja teenuste kvaliteedi tagamine;
– toodete ja teenuste arendamine;
– krediidireitingud;
– siseanalüüside tegemine ja aruannete koostamine ning meie töötajate ja konsultantide koolitamine.

Meie õiguslik alus teie andmete töötlemiseks eespool nimetatud eesmärkidel on meie õigustatud huvi, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Töötlemine võib olla vajalik ka kohtuhagide esitamiseks, menetlemiseks või kaitsmiseks, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f ja artikli 9 lõike 2 punkt f.

Millist teavet me töötleme

Võime töödelda teie kui kliendi või potentsiaalse kliendi kohta järgmist teavet:
– kontaktandmed: nt nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sihtnumber, kliendinumber, initsiaalid;
– tööga seotud teave: nt ametinimetus, ametikoht, töökoht;
– finantsteave, näiteks maksetingimused, pangakonto andmed ja krediidivõimelisus;
– IT-ga seotud teave, näiteks kasutajatunnus, sisselogimisandmed ning andmed ja logid meie veebisaitide kasutamise kohta;
– teist tehtud fotod või videod.

Teie andmete säilitamine

Säilitame teie andmeid nii kaua, kui kestab meie ärisuhe, ja teatava aja jooksul pärast koostöö lõppu, et järgida kehtivaid õigusakte, sealhulgas raamatupidamisarvestust käsitlevaid õigusakte riikides, kus me tegutseme. Andmeid võidakse siiski töödelda ja säilitada kauem, kui need on anonüümitud kujul.

Kui külastate meie veebisaite või kasutate meie rakendusi

Teie isikuandmeid kogutakse meie veebisaitide ja rakenduste kaudu ühel või mitmel järgmisel juhul:
– kui külastate ja sirvite meie veebisaite ja rakendusi;
– kui loote kasutajaprofiili;
– kui laete meie veebisaitidelt ja rakendustest alla materjale;
– kui kasutate meie muid funktsioone ja teenuseid.

Lisaks kogume meie veebisaitide ja rakenduste kaudu teie isikuandmeid, kui te meiega suhtlete, nt esitate päringu kontaktvormi kaudu, tellite meie uudiskirja, osalete meie konkurssidel või kasutate meie veebisaitide kaudu muid teenuseid ja funktsioone. Neid töötlemistoiminguid on kirjeldatud privaatsuspõhimõtete eri osades.

Kui olete meie veebisaitide külastaja või kasutate meie rakendusi, on teie andmete töötlemise eesmärk:
– kasutajakontode ja profiilide haldamine;
– nende platvormide arendamine, täiustamine ja haldamine, sealhulgas tagamine, et sisu oleks asjakohane ja teie seadmes kõige tõhusamalt esitatud;
– tagamine, et saate osaleda/registreeruda seoses meie interaktiivsete funktsioonide ja pakkumistega;
– meie veebisaitidel ja rakendustes toimuva liikluse analüüsimine.

Meie õiguslik alus teie andmete töötlemiseks eespool nimetatud eesmärkidel on meie õigustatud huvi, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f, või teie nõusolek, mida me küsime, kui seda nõuab seadus, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a, nt seoses küpsiste kasutamisega. Lisateavet küpsiste kasutamise põhimõtete kohta leiate allpool.

Samuti oleme kohustatud tagama, et järgime oma toodete reklaamimist käsitlevaid õigusakte, mille kohaselt võivad meie tooteid seaduslikult osta ja turundusmaterjale saada ainult teatud vanuses isikud, eelkõige seoses alkoholi sisaldavate toodetega. Seetõttu töötleme sel eesmärgil teavet ja meie õiguslik alus selle teabe töötlemiseks on meie õiguslik kohustus järgida meie toodete ostmist ja reklaamimist käsitlevaid õigusakte, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c.

Võime töödelda ka teavet, mille olete ilmselgelt avalikustanud, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f ja artikli 9 lõike 2 punkt e.

Millist teavet me töötleme

Võime teie kui meie veebisaidi või rakenduse külastaja kohta töödelda järgmist teavet:
– kontaktandmed, nt nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sihtnumber, kliendinumber, initsiaalid;
– fotod või videod;
– isiklik teave, nt vanus;
– muu teave, mille olete ise avaldanud;
– küpsised.

Teie andmete säilitamine

Meie rakendustes töödeldavat teavet säilitatakse nii kaua, kui teie profiil on aktiivne, kuid me võime säilitada teavet pikema aja jooksul, kui seda nõuavad nende riikide seadused, kus me tegutseme. Küpsiste säilitamistähtaegade kohta vt küpsiseid käsitlevat punkti allpool.

Kui külastate meie sotsiaalmeediaprofiile

Meie ja asjaomaste sotsiaalmeediaplatvormide pakkujad oleme ühiselt nende isikuandmete vastutavad töötlejad, mis on kogutud seoses teie külastusega meie profiilile või lehele konkreetsel sotsiaalmeediaplatvormil.

Meil on profiilid või leheküljed eri sotsiaalmeediakanalites (platvormidel). Igal platvormil saate oma privaatsusseadeid eraldi kohandada. Viitame teenusepakkuja privaatsuspõhimõtetele ja platvormi kasutamise seadetele.

Võite meiega ühendust võtta ka siis, kui teil on küsimusi ühise andmevastutuse ja teie andmete töötlemise kohta sotsiaalmeedias.

Millist teavet me töötleme

Kui külastate meie sotsiaalmeediaprofiile või suhtlete nendega, võime meie ja sotsiaalmeediaplatvormi pakkuja koguda, töödelda ja salvestada teie kohta järgmisi isikuandmeid:
– teie profiilil olev teave, sealhulgas nimi, sugu, perekonnaseis, töökoht, huvid ja linn;
– kas teile „meeldib“ meie profiil või olete kasutanud muid reaktsioone meie profiilile;
– teie kommentaarid meie postitustele, sealhulgas seoses konkurssidega;
– asjaolu, et olete külastanud meie profiili.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
– meie toodete ja teenuste, sealhulgas meie sotsiaalmeediaprofiilide ja -lehtede täiustamine
– statistika ja analüüsid;
– teiega suhtlemine, kui kommenteerite postitust, kirjutate arvustuse või saadate meile sõnumi;
– üldine turundus, sealhulgas konkursside korraldamine.

Sotsiaalmeediateenuse pakkujad töötlevad teie isikuandmeid muu hulgas järgmistel eesmärkidel:
– reklaamisüsteemi täiustamine;
– et esitada meile statistikat, mida sotsiaalmeediateenuse pakkujad koostavad muu hulgas teie külastuste põhjal meie profiilide ja lehekülgede kohta;
– reklaam ja veebisaidi tegevuste isikupärastamine.

Meie õiguslik alus teie andmete töötlemiseks on meie õigustatud huvi suhelda teiega ja reklaamida end teile meie sotsiaalmeediaprofiilide kaudu, samuti meie õigustatud huvi täiustada meie tooteid ja teenuseid, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Sotsiaalmeediateenuse pakkujad lähtuvad teie isikuandmete töötlemisel oma õigustatud huvidest, sealhulgas oma huvist täiustada oma reklaamisüsteemi ja pakkuda meile statistikat, mida sotsiaalmeediateenuse pakkuja näiteks koostab teie profiili või sotsiaalmeedia lehekülje külastuste põhjal.

Lisaks on sotsiaalmeediateenuse pakkujatel õigustatud huvi pakkuda uuenduslikku, individuaalselt kohandatud, turvalist ja kulutõhusat teenust, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Sotsiaalmeediateenuse pakkujad töötlevad teie teatavaid isikuandmeid vastavalt teie nõusolekule, mille saate igal ajal tagasi võtta sotsiaalmeedia privaatsusseadete kaudu, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a.

Teie andmete säilitamine

Soovitame teil kustutada meie profiilile jäetud kommentaarid, meeldimised ja muu suhtlus, kui te enam ei soovi, et need oleksid meie lehekülgedel nähtavad. Meie sellist avalikult kättesaadavat suhtlust ei kustuta.

Kui suhtlete meiega sotsiaalmeedia sõnumifunktsiooni kaudu, kustutame teie taotlusel sõnumid.

Teavet selle kohta, kui kaua sotsiaalmeediateenuse pakkujad teie isikuandmeid säilitavad, leiate iga sotsiaalmeediateenuse pakkuja privaatsuspõhimõtetest.

Kuidas sotsiaalmeediaplatvormi pakkujad teavet jagavad

Sotsiaalmeediaplatvormide pakkujad võivad muu hulgas jagada teie isikuandmeid järgmiste vastuvõtjate kategooriatega:
• muud selle kontserni üksused, kuhu sotsiaalmeedia pakkuja kuulub;
• kontserni mittekuuluvad äripartnerid, kes pakuvad analüüsi- ja küsitlusteenuseid;
• reklaamijad;
• teised meie profiili või sotsiaalmeedia lehekülje külastajad (niivõrd, kuivõrd teie andmed on avalikult kättesaadavad);
• teadlased ja muud akadeemilise taustaga isikud.

Lisateavet selle kohta, kellega sotsiaalmeediateenuse pakkujad teie isikuandmeid jagavad, sealhulgas selle kohta, millistel juhtudel võivad sotsiaalmeediateenuse pakkujad teie isikuandmeid edastada väljaspool ELi/EMPd asuvatele vastuvõtjatele, leiate iga teenusepakkuja privaatsuspõhimõtetest.

Kui osalete mõnel meie üritusel

Kui osalete mõnel meie üritusel, sealhulgas meie poolt sponsoreeritud üritustel, töötleme teie andmeid selleks, et saaksime korraldada ürituse ning registreerida teie ja teie kaaslaste osalemise administratiivsetel eesmärkidel ja ürituse turvalisuse tagamiseks.

Meie õiguslik alus töötlemiseks on meie õigustatud huvi ürituste korraldamiseks ning teie konkreetsete soovide ja vajaduste rahuldamiseks seoses meie üritustega, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Kui me töötleme teie fotosid või videoid seoses mõne meie üritusega, põhineb see teie nõusolekul, mida me küsime, kui seda nõuab seadus, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Pange tähele, et seaduse kohaselt võime paljudel juhtudel töödelda pilte või videoid, kus te olete kujutatud, kui tegemist on pildi või videoga, mis ei keskendu teile, nt kui olete osa ürituse publikust.

Me ei küsi andmeid, mis kuuluvad isikuandmete eriliiki, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõige 1, sealhulgas terviseandmeid, teavet usuliste veendumuste või ametiühingusse kuulumise kohta. Kui te siiski edastate meile sellist teavet, eeldame, et olete andnud selgesõnalise nõusoleku töötlemiseks ja seega töötleme selliseid andmeid teie nõusoleku alusel, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a ja artikli 9 lõike 2 punkt a.

Milliseid andmeid me töötleme
– Kontaktandmed: nt nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sihtnumber, kliendinumber, initsiaalid
– Tööga seotud teave: nt ametinimetus, ametikoht, töökoht
– Fotod või videod
– Muu teave, mille te ise olete seoses üritusega esitanud
– Andmete eriliigid, näiteks teave teie tervise, usutunnistuse või ametiühingusse kuulumise kohta, mida te esitate seoses üritusel osalemisega

Teie andmete säilitamine

Üldjuhul säilitame teie andmeid kuni 1 aasta, välja arvatud juhul, kui oleme kohustatud säilitama teie andmeid kauem selles riigis, kus me ürituse korraldasime, või nii kaua, kui see on vajalik ürituse korraldamisega seotud küsimuste käsitlemiseks, sealhulgas üritusel osalejate registreerimiseks ja teie päringutele vastamiseks.

Kui külastate mõnda meie füüsilist asukohta

Kui külastate mõnda meie tegevuskohta, on teie andmete töötlemise eesmärk nii meie enda kui ka meie külastajate turvalisuse tagamine, samuti õnnetuste ja kuritegude uurimine, ennetamine ja dokumenteerimine.

Lisaks sellele oleme kohustatud tagama meie toidutootmise protsesside ohutuse, näiteks järgima toidu kvaliteeti ja ohutust käsitlevaid kehtivaid õigusakte.

Teatavates asukohtades kasutame videovalvet ja pääsukaartide kasutamise registreerimist.

Teie andmete töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi meie tegevuskohtade külastajate registreerimiseks ja teatud turvalisuse taseme säilitamiseks, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Me ei küsi andmeid, mis kuuluvad isikuandmete eriliiki, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 9 lõige 1, sealhulgas terviseandmeid, teavet usuliste veendumuste või ametiühingusse kuulumise kohta. Kui te siiski edastate meile sellist teavet, eeldame, et olete andnud selgesõnalise nõusoleku töötlemiseks ja seega töötleme selliseid andmeid teie nõusoleku alusel, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a ja artikli 9 lõike 2 punkt a.

Milliseid andmeid me töötleme

Võime töödelda teie kui meie tegevuskoha külastaja kohta järgmist teavet:
– kontaktandmed, nt nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sihtnumber, kliendinumber, initsiaalid;
– tööga seotud teave, nt ametinimetus, ametikoht/ametijärk, töövaldkond, pääsukaardi ID;
– muu isikut tõendav teave, nt teie sõiduki numbrimärk, kui olete kasutanud meie parklat;
– andmete eriliigid, näiteks andmed teie tervise, usutunnistuse või ametiühingusse kuuluvuse kohta, kui olete need külastuse ajal esitanud.

Teie andmete säilitamine

Üldjuhul säilitame teie andmeid kuni 1 aasta, välja arvatud juhul, kui oleme kohustatud säilitama teie andmeid kauem selles riigis, kus te meie tegevuskohta külastasite, või nii kaua, kui see on vajalik külastusega seotud küsimuste käsitlemiseks, sealhulgas teie külastuse registreerimiseks ja teie päringutele vastamiseks.

Videovalve salvestusi säilitatakse kuni 30 päeva, misjärel need automaatselt kustutatakse.

Kui saate reklaame või osalete turunduskampaaniates

Kui saate reklaame või osalete turunduskampaaniates, on teie andmete töötlemise eesmärk turundustegevuse läbiviimine ja haldamine, sealhulgas uudiskirjade saatmine ning kampaaniate korraldamine ja haldamine.

Kui saate meie toodete reklaami või osalete meie kampaaniates, töötleme teie andmeid ka selleks, et tagada vastavus asjakohastele õigusaktidele, nt turundustegevuse toimumise riigis kehtivate turundustegevust käsitlevate õigusaktide kohaselt.

Saadame teile tooteteavet, uudiskirju ja muid turundusmaterjale e-posti teel ainult siis, kui olete andnud selleks eelneva ja selgesõnalise nõusoleku, välja arvatud juhul, kui kohaldatav õigus lubab meil teiega ühendust võtta ilma sellise nõusolekuta. Sellega seoses tagame, et täidame oma õiguslikke kohustusi, et järgida meie toodete ostmist ja turustamist käsitlevaid õigusakte, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c.

Kui osalete mõnes meie kampaanias ja võidate auhinna, võime teie ja teie potentsiaalsete külaliste andmed avaldada meie veebisaidil või sotsiaalmeedia lehekülgedel. Võime jagada teie andmeid ka kolmandate osapooltega, kui see on vajalik teile auhinna üleandmiseks. Konkurssidega seotud andmete töötlemisega seotud õiguslik alus on üldjuhul teiega sõlmitud lepingu täitmine, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.

Eespool nimetatud eesmärkidel võime töödelda ka teavet, mille olete ilmselgelt avaldanud, nt ühel meie sotsiaalmeedia leheküljel, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f ja artikli 9 lõike 2 punkt e.

Milliseid andmeid me töötleme
– Kontaktandmed: nt nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sihtnumber, kliendinumber, initsiaalid
– Osalejate andmed: näiteks teave teie ja teie külaliste kohta seoses konkursiga, millele te osalete või mille olete võitnud
– Teist ja teie potentsiaalsetest külalistest tehtud fotod või videod
– Isiklik teave: vanus
– Muu teave, mille te ise olete seoses konkursil osalemisega vms esitanud

Teie andmete säilitamine

Säilitame teie andmeid kuni 2 aastat, välja arvatud juhul, kui oleme kohustatud säilitama teie andmeid kauem selles riigis, kus te olete saanud reklaame või osalenud kampaanias, või nii kaua, kui see on meile vajalik reklaami või kampaanias osalemist puudutavate küsimuste käsitlemiseks, sealhulgas teie osalemise dokumenteerimiseks. Andmeid võidakse siiski töödelda ja säilitada kauem, kui need on anonüümitud.

Säilitame teie turundusõigusliku nõusoleku dokumentatsiooni 2 aastat alates sellest, kui olete oma nõusoleku otseturundusmaterjalide saamiseks tagasi võtnud.

Kui osalete turu-uuringutes vms

Kui osalete turu-uuringus, vastate küsimustikule vms, on eesmärk mõista teid kui klienti või tarbijat. Töötleme teie andmeid, et mõista, arvutada või määrata kindlaks meie toodete, meie kui tarnija või meie teenuste, tulemuslikkust või turunduse tõhusust. See aitab meil muu hulgas täiustada meie tooteid, teenuseid, teavet ja teile suunatud turundust ning anda teile soovitusi toodete ja teenuste kohta.

Töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi tagada meie toodete ja teenuste kvaliteet ja täiustada neid ning teha teile asjakohaseid pakkumisi ja pakkuda teenuseid, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Kui seadus seda nõuab, küsime enne teie andmete töötlemist teilt nõusoleku võtta teiega ühendust seoses turu-uuringutega, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a.

Millist teavet me töötleme
– Kontaktandmed: nt nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sihtnumber, kliendinumber, initsiaalid
– Tööga seotud teave: nt ametinimetus, ametikoht, töökoht

Teie andmete säilitamine

Alustuseks säilitame teie andmeid kuni 5 aastat.

Säilitame teie andmeid ainult nii kaua, kui see on seaduslik ja kui see on vajalik teie päringutele vastamiseks. Andmeid võidakse siiski töödelda ja säilitada kauem, kui need on anonüümitud kujul.

Kui kandideerite töökohale

Kui te kandideerite tööle, peate looma profiili meie värbamissüsteemis, kus saate lugeda oma andmete töötlemise kohta seoses värbamisega tööotsijatele mõeldud eraldi isikuandmete põhimõtetest, mille leiate värbamissüsteemist.

Kui kandideerite mõnele ametikohale, on teie kohta käiva teabe töötlemise eesmärk hinnata, kas olete kvalifitseeritud kandidaat vabale ametikohale. Samuti registreerime teie andmed teie taotluse dokumenteerimiseks pärast värbamisprotsessi lõpuleviimist.
Meie õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks on teie taotlus teie avalduse ja elulookirjelduse töötlemiseks enne võimalikku töölepingu sõlmimist, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.

Kui teid võetakse tööle, salvestame värbamisprotsessi käigus saadud teabe teie personalitoimikus.

Kui olete hõlmatud meie nõuetele vastavuse tagamise, kuritegevuse vastase või muu sarnase tegevusega

Meie rikkumisest teatamise kava raames kogutud isikuandmete vastutav töötleja on Royal Unibrew A/S.

Teie andmete töötlemise eesmärk seoses meie nõuetele vastavuse, kuritegevuse vastase või sarnase tegevusega on:
– kontrollida, kas meie tehingud ja suhted, sealhulgas äripartnerite ja kolmandate isikutega, vastavad kehtivatele seadustele ja meie eetilistele suunistele, ning tagada, et meie äripartnerid ja tarnijad vastavad nendele standarditele;
– tagada meie poliitikate, menetluste, suuniste ja standardite järgimine, kui kasutate meie teenuseid või külastate füüsilisi tegevuskohti;
– tagada meie toodete ja teenuste kvaliteet;
– aidata kaasa võitlusele kuritegevusega, sealhulgas pettusega, ning õiguslike nõuete kehtestamine, kaitsmine või esitamine;
– hallata ja käitada meie rikkumisest teatamise portaali. Kui olete teatanud juhtumist anonüümselt, ei ole meil juurdepääsu teie andmetele.

Teie andmete töötlemine on vajalik meie õigustatud huvide järgimiseks ülaltoodud eesmärkidel ja täitmise dokumenteerimiseks, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Teatud juhtudel oleme kohustatud töötlema teavet, et järgida rahapesuvastaseid või muid õigusakte, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c.

Lisaks võime töödelda teie andmeid õiguslike nõuete kehtestamiseks, kaitsmiseks või esitamiseks, vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f või artikli 9 lõike 2 punkt f.

Milliseid andmeid me töötleme
– Kontaktandmed: nt nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, postiindeks, kliendinumber, initsiaalid, samuti teave teie ja kõigi teie kaaslaste kohta seoses üritusega, konkursiga, küsitlusega vms, milles olete osalenud
– Tööga seotud teave: nt ametinimetus, ametikoht/ametijärk, töövaldkond, pääsukaardi ID
– Isiklik teave: isikukood, juhiloa andmed, passiandmed
– Muu isikut tõendav teave: nt teie sõiduki numbrimärk, kui olete kasutanud meie parklat
– Finantsteave: pangakonto andmed, tehinguandmed, ostuajalugu
– Üritusel tehtud fotod ja videod
– Andmete eriliigid, näiteks teave teie tervise, usutunnistuse või ametiühingusse kuuluvuse kohta, mille olete meile esitanud meiega suhtlemise käigus
– Digitaalsed jalajäljed: brauseri “sõrmejälg”, teie seadmete “sõrmejälg”, IP-aadress, MAC-aadress, operatsioonisüsteem, asukohateave, sirvimisajalugu, kasutajatunnus / sisselogimise nimi, salasõna, võrgunimed, sotsiaalmeedia profiilid, voIP-nimed (nt skype’i-nimi), logid, seadme ID (nt IMEI, ICCID, IMSI)
– Muu teave, mis sisaldub rikkumisest teatamise portaalis esitatud aruandes
– Küpsised (lisateavet küpsiste kasutamise põhimõtete kohta leiate järgmises punktis)

Teie andmete säilitamine

Me ei säilita andmeid kauem, kui see on vajalik eesmärgi täitmiseks. Ajavahemik, mille jooksul me teie andmeid säilitame, määratakse kindlaks sõltuvalt andmete esitamise konkreetsest olukorrast. Ajavahemik sõltub muu hulgas sellest, mille alusel teie andmeid töödeldakse.

Kustutame andmed niipea, kui toimik, milles teie andmed sisalduvad, on lõpetatud, välja arvatud juhul, kui teie andmed sisalduvad teistes toimikutes või kui neid on kogutud muudel eesmärkidel, millega seoses võime andmeid kauem säilitada.

Isikuandmete jagamine

Võime jagada teie isikuandmeid oma tarnijate ja partneritega, kui see on vajalik meie kohustuste täitmiseks teie ees. Tarnijad ja partnerid võivad olla näiteks kaupade tarnijad või teenuste osutajad (nt seoses tellimuse teile kättetoimetamisega), IT-tarnijad ja
IT-süsteemide pakkujad.

Seoses meie veebisaitide külastamisega, muude kontserni pakutavate digitaalsete teenuste kasutamisega või üritustel osalemisega ning muude turundusmaterjalide saamisel võime jagada teie andmeid ka hostingfirmadele, broneerimissüsteemide pakkujatele, turundusteenuste pakkujatele ja muudele teenusepakkujatele, mis on vajalikud nende eesmärkide täitmiseks. Sellised teenusepakkujad töötlevad isikuandmeid vastavalt meie juhistele allkirjastatud andmetöötluslepingute alusel.

Teave võib olla vajalik meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või meie või teiste isikute õiguste, vara või turvalisuse kaitsmiseks. Sellistel juhtudel võime avaldada teavet ametiasutustele, audiitoritele, advokaatidele või muudele nõustajatele.
Mõnel juhul avaldame teie andmeid teistele kontserni ettevõtetele meie äritegevuse analüüsimiseks, arendamiseks ja haldamiseks, samuti juhul, kui meie teenuseid jagatakse meie ettevõtete vahel.

Seoses kontserni arenguga võib ettevõtte struktuur muutuda, näiteks kogu tegevuse või selle osa üleandmise teel. Äriüksuse osade üleandmise või muude äriliste muudatuste korral on sellega seotud isikuandmete avaldamise puhul töötlemise aluseks üldjuhul meie õigustatud huvi.

Kui edastame andmeid kolmandatele isikutele väljaspool ELi ja/või EMPd, oleme kohustatud rakendama erilisi ettevaatusabinõusid, et tagada teie andmete kaitse. Tagame alati piisava andmekaitse taseme ja seadusliku aluse teie andmete edastamiseks, näiteks kasutades ELi lepingu tüüptingimusi (SCC).

Võite meiega igal ajal ühendust võtta, et saada lisateavet selle kohta, kellega teie andmeid jagatakse.

Nõusolek

Kui me töötleme teie andmeid teie nõusoleku alusel, võite alati oma nõusoleku tagasi võtta. Kui te võtate oma nõusoleku tagasi, lõpetame teie andmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui meil on õigus või kohustus jätkata teie andmete töötlemist või säilitamist muudel põhjustel, sealhulgas vastavalt seadusele.

Teie nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta teie nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist.
Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta:
– võttes meiega ühendust (vt kontaktandmed allpool);
– kustutades oma profiili, kui olete profiili loonud;
– nõusoleku küpsiste kasutamiseks saab tagasi võtta nii, nagu on kirjeldatud külastatava veebisaidi küpsiste poliitikas.

Kui te võtate oma nõusoleku tagasi, ei pruugi teil olla võimalik täielikult kasutada meie veebisaitidel pakutavaid funktsioone.
Küpsised

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Rohkem teavet küpsiste kasutamise kohta saate külastataval veebisaidil oleva lingi kaudu lugeda küpsiste poliitikast, mis on kogu aeg kättesaadav ja mida pidevalt uuendatakse.

Teie õigused

Vastavalt seadusele on teil teatud eranditega teatud õigused seoses teie andmete töötlemisega meie poolt:
– Teil on õigus tutvuda teie kohta käivate andmetega, mida me töötleme.
– Võite esitada vastuväiteid oma andmete kogumisele ja edasisele töötlemisele.
– Teil on õigus nõuda oma andmete parandamist või kustutamist, võttes arvesse teatavaid seadusest tulenevaid erandeid.
– Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
– Teatavatel juhtudel on teil õigus saada teavet, mille oleme teie kohta registreerinud, ja taotleda, et me edastaksime need andmed teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekantavus).
– Kui me töötleme teie andmeid “meie õigustatud huvi” alusel, siis võite esitada vastuväiteid töötlemisele sellel alusel.
Teie elukohariigis võivad teie õigused olla piiratud.

Kui soovite oma õigusi kasutada, võtke meiega ühendust (vt kontaktandmed allpool). Teie õigusi puudutavate päringutega seoses palume teil esitada meile piisavalt teavet, et me saaksime teie päringut menetleda, sealhulgas et meil oleks võimalik teid tuvastada seoses sellega, mida teie päring puudutab.

Viited teistele veebisaitidele jne

Meie veebisaidid võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele. Me ei vastuta teiste veebisaitide (kolmandate osapoolte veebisaitide) sisu ega menetluste eest, mida sellised kolmandad osapooled kasutavad andmete kogumiseks ja töötlemiseks. Kui külastate kolmanda osapoole veebisaiti, peaksite tutvuma veebisaidi omaniku privaatsuspõhimõtetega ja muude asjakohaste põhimõtetega.

Võtke meiega ühendust

Kui soovite oma õigusi kasutada või kui teil on küsimusi teie andmete töötlemise kohta, saate meiega ühendust võtta e-posti aadressil: GDPR@Royalunibrew.com.

Võite alati ühendust võtta ka oma kohaliku Royal Unibrew kontserni kuuluva ettevõttega. Kõigi Royal Unibrew ettevõtete ja asukohtade loetelu leiate siit: https://www.royalunibrew.com/about-us/company-structure.

Kaebused

Kui te ei nõustu sellega, kuidas või millistel eesmärkidel me teie andmeid töötleme, võite meiega ühendust võtta aadressil GDPR@Royalunibrew.com.

Samuti võite esitada kaebuse oma kohalikule andmekaitseasutusele. Ülevaate ELi andmekaitseasutustest leiate siit: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

Privaatsuspõhimõtete muutmine

Jätame endale õiguse muuta käesolevaid privaatsuspõhimõtteid, kui õigusaktides tehakse olulisi muudatusi või kui meie töötlemistoimingud muutuvad.

TULE MEILE
TÖÖLE!

Tööpakkumised